SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
    ul. Dworcowa 26
    28-340 Sędziszów
 
2)   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wrzosowa 15 lok. 1
25-211 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 
•    niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi
o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed
zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby,
której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych/;
 
•    wykonywania czynności zgodnie z udzielonymiprzez
Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych/;
 
•    wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi
przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

•    realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy,
a w szczególności:
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 
•    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie ustawy
o bibliotekach z dnia 27.06.1997r. oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 
4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 
5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa
w procesie realizacji usługi
 
9)    dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.


Obowiązek informacyjny

Biblioteka Publiczna

SCK realizuje projekt:


Biblioteka Publiczna realizuje projekt:


Orange dla bibliotek


SCK Miejscem Odkrywania Talentów"


Strona
internetowa projektu

  Projekt edukacyjny:  
"Stale się uczę więc    jestem aktywny"   

Realizowane operacje Nasze miasto  

Urząd Miejski

Baza TKR

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury
i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów

Strony zespołów  

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Dotacje MKiDN

Portal Informacji    
 Kulturalnej          


Zajrzyj do Galerii